No. 200 Zhongshan 2 Road
Yuzhong District, Chongqing 400014, China
 
hit counter
PRODUCTS

[ Tubular Turbine]

     

    Generator rotor of 2800kw Bubular turbine

    Type Gz990-WP-550 15000kw Bubular turbine

    GDC15-WZ-100 450kw "S" type turbine

    GZ103-WP-275 2800kw unit