No. 200 Zhongshan 2 Road
Yuzhong District, Chongqing 400014, China